TUDÓS KÖZNEMESI KÖNYVTÁR – NEMZETI TÖRTÉNELMÜNK TÜKÖRETHE SCHOLAR NOBILIIARY LIBRARY – THE MIRROR OF OUR NATIONAL HISTORYKNIŽNICA VEDECKÉHO ZEMANA, ZRKADLO NAŠICH NÁRODNÝCH DEJĹN

Történeti állandó kiállítás és kutatóhelyHistorical permanent exhibitionHistorical permanent exhibition

Múzeumunk 2001-ben megnyílt állandó kiállítása egy többrétegű emlékhely, amely helyet és teret adva egy XIX. századi, részben muzeális értékű szakkönyvtárnak, felrajzolja a könyvtár tulajdonosának, múzeumunk alapítójának, az akadémikus történész Nagy Iván pályaképét. A könyvgyűjteménnyel együtt a magyar történelem 896-1896-ig terjedő ezer éves időszakának számottevőbb eseményei is feltárulnak a látogató előtt, különös tekintettel a hajdani Nógrád vármegyében történtekre. A különböző korszakok szemléltetéshez a könyvtár történeti könyvanyaga nyújt segítséget: „nemzeti történelmünk tüköreként”, annak átfogó gazdagságát, teljességét is bemutatva. A könyvtár belépőjeként – eredeti bútorok hiányában – egy forrásfeljegyzések, dokumentumok alapján korhűen rekonstruált dolgozószoba enteriőr szolgál, amely a korhangulatot érzékeltetve, a múzeumalapító tudós polgári ízlésvilágát, jómódját hivatott megjeleníteni. 


This exhibition is a multi-layered memorial and research site, which by providing space for a specialised 19th-century library of partly historical value, presents the career of the library owner and museum founder, Iván Nagy, the academic historian. In addition to the book collection, the most important events of Hungarian history in the thousand-year period from 896 up until 1896 are revealed to the public, with a special view to the events in the former county of Nógrád. The demonstration of the different periods is based on the historical material of the library. The entry to the library is a study interior faithfully reconstructed, which is meant to represent the mu-seum founding scholar’s civil taste and wealth in the spirit of the age.Táto expozícia je takým viacvrstvovým pamätným a výskumným miestom, ktoré poskytuje post a priestor pre jednu takú odbornú knižnicu z 19. storočia, ktorá má sčasti muzeálnu hodnotu, a opíše kariéru vlastníka knižnice, zakladateľa nášho múzea, historika a akademika Ivana Nad’a. Spolu so zbierkou kníh sa návštevníkom múzea odhalia aj významnejšie udalosti mad’arskej histórie v tisícročnej dobe od roku 896 do roku 1896, so zvláštnym zreteľom na udalosti, ktoré sa odohrali v niekdajšej Novohradskej župe. K znázorneniu rôznych epoch poskytne pomoc historický knižný materiál knižnice.

Nagy Iván a hagyományozás szándékával, egy nagy múltú családi könyvtár alapjaira építette fel a sajátját. A könyvgyűjtemény gazdagsága Nagy Iván széleskörű érdeklődését, nyitott szemléletét, a tudományok teljességére tekintő, enciklopédikus igényű, megalapozott és korszerű műveltségét jelzi. Ezt jól tanúsítja könyvtárának felépítése, a szakcsoportok sokasága: a latin-görög klasszikusoktól, vallási és egyházi munkákon, enciklopédiákon, bölcsészeten át a természet- és alkalmazott tudományok akkori legmodernebb eredményéig. A könyvtár irodalmi és nyelvészeti anyaga Nagy Ivánnál nem kizárólagosan szellemi szórakozás, a tájékozódás eszköze, hanem a nemzeti önazonosság, a nemzetben gondolkodás egyik megnyilvánulási formája is volt. Egy történész munkakönyvtáraként, könyvtárának legnagyobb és legjelentősebb része természetesen a történettudomány tárgykörébe tartozik, idesorolva a történeti határ- és segédtudományok anyagát is. Figyelemre érdemes e történettudományi szakcsoport kor- és szakszerű rendezettsége, valamint a külföldi kiadványoknak -a könyvtár teljes állományát tekintve- jelentős aránya.
A kiállításunkban ma elhelyezett 887 kötet Nagy Iván könyvtárának mintegy 16%-os részét képezi. A könyvtár e nagyarányú pusztulásának kézenfekvő magyarázata a gyakori költöztetés mellett leginkább az a világháborúk idején bekövetkezett károkozás, amely egyidejűleg a teljes múzeumi gyűjtemény 80%-os pusztulásáért is felelős. Az 50-es években tovább aprózódott a világháború viharait átvészelő könyvállomány, ekkor központi utasításra bizonyos műveket más, országos gyűjteményekben kellett elhelyezni. Az eredetileg több mint 5500 kötetes Nagy Iván-féle könyvtár még 1904-5 folyamán került a Nógrádvármegyei Múzeum társulat birtokába. Egy 1886-ban megjelentetett statisztikai felmérés eredményei szerint a könyvtár anyaga tudományszakokként osztályozva 4377 történeti, 283 államtudományi, 236 nyelvészeti, 168 szépirodalmi, 128 természettudományos, 54 bölcsészettudományi jellegű és 265 vegyes tárgykörbe tartozó kötetet tartalmazott. A könyvtár anyagában, annak nyelvi megoszlását vizsgálva, a számarányukat tekintve meghatározó latin, magyar és német nyelvű kötetek mellett francia, angol, olasz és egyéb nyelveken íródott művek is fellelhetőek.


The culture-building work to enrich the spiritual life of Nógrád County formed a key part of Iván Nagy’s oeuvre. Through his tireless organisational work, he founded the Nógrád County Museum Society in 1891. He bestowed his private collection of stone, bronze, and medieval objects, as well as money and coins, to the museum collection, in his last will, leaving all his possessions to the museum.Ako vstupný priestor knižnice slúži interiér kabinetu vedca typicky pre dobu rekonštruovaný, ktorý demon-štrujúc ovzdušie doby je určený na zobrazenie blahobytu a občianskeho sveta vkusu učenca, zakladateľa múzea.
Určujúcou časťou životného diela Ivana Nad’a bola tá kultúrnobudovateľská práca, ktorú Ivan Nad’ vykonal v záujme zveľad’ovania duševného života Novohradskej stolice. Ivan Nad’ svojou neúnavnou organizačnou prácou roku 1891 založil Muzeálnu spoločnosť Novohradskej župy. Vedec Ivan Nad’ svoju súkromnú zbierku pozostávajúcu z predmetov, peflazí a mincí pochádzajúcich z doby kamennej, bronzovej a zo stredoveku, potom na základe závetu celý svôj majetok nášmu múzeu poručil.