A PALÓC ETNOKULTÚRA KINCSESTÁRATHE TREASURY OF PALOC ETHNOCULTUREPOKLADNICA PLAVECKEJ ETNOKULTÚRY

Látványtár – Tanulmányi raktárStudy Repository, Spectacle Repository from the Collections of the Palóc MuseumŠtudijný depozitár a zjavný depozitár zo zbierok plaveckého múzea

A 2012-ben megnyílt látványtárban a Palóc Múzeum gyűjteményének legszebb darabjai tekinthetőek meg. A kiállított műtárgyak zöme a múzeum régi anyagából való – a két világháború pusztítása után megmaradt –, a 19. század végén, 20. század elején keletkezett különleges népművészeti értékek. A néprajz minden fontos ága (viselet, lakástextil, kerámia, bútor, pásztorművészet, háztartási eszközök, táplálkozás, gyermekjátékok, jeles napok, népi vallásosság) megjelenik, és a palóc népéletet reprezentáló témák mellett a volt megyeszékhely, Balassagyarmat történetére vonatkozó tárgyak, dokumentumok, illetve a Madách Imréhez és Mikszáth Kálmánhoz kapcsolódó rekvizitumok is láthatóak. A kihelyezett érintőképernyős monitorok segítségével az érdeklődők további információkat szerezhetnek a tárgyakról, betekintést nyerhetnek a múzeum digitális nyilvántartásába és raktározási módszerébe.

The Spectacle Repository, opened in 2012, displays the most beautiful pieces of the Palóc Museum’s collection. Most of the artworks exhibited here are part of the museum’s older material that survived the devastation of the two World Wars: unique pieces of folk art from the late 19th century and the early 20th century. All important branches of ethnography (apparel, home textiles, ceram-ics, furniture, shepherd art, household items, food, toys, holidays, folk religion) are represented, and in addition to displaying the Palóc folk life themes, objects and documents related to the history of the former county seat, Balassagyarmat, as well as requisites associated with Imre Madách and Kálmán Mikszáth, are on display here. The touchscreen monitors allow visitors to get further information about the objects, and to gain an insight into the digital records and storage techniques of the museum.

V zjavnom depozitári, ktorý sa otvoril v roku 2012, možno prezrieť najkrajšie kusy zbierky Plaveckého múzea. Prevažná časť vystavených umeleckých zbierkových predmetov pochádza zo starého materiálu múzea, ktorý vznikol koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia, zachoval sa po nivočení dvoch svetových vojen a tvorí zvláštnu hodnotu ľudového umenia. V zjavnom depozitári sa objavía všetky dôležité odvetvia odboru etnografie (ľudový kroj, bytový textil, keramika, nábytok, pastierske umenie, predmety domácnosti, stravovanie sa, detské hry, zname-nité dni i ľudová nábožnosť), a popri témach reprezentujúcich plavecký ľudový život je možné vidieť aj predmety i dokumenty vzťahujúce sa na históriu Balašských Ďarmôt, bývalého sídla župy, resp. aj rekvizity súvisiace s Imrichom Madáčom a Kolomanom Miksáthom. Záujemcovia si porr.tocou sprístupnených dotykových monitorov môžu získať d’alšie informácie o predmetoch, a majú možnosť nahliadnuť do digitálnej evidencie a metódy uloženia zbierkových predmetov múzea.