KNIŽNICA VEDECKÉHO ZEMANA, ZRKADLO NAŠICH NÁRODNÝCH DEJĹN

Historical permanent exhibition

Táto expozícia je takým viacvrstvovým pamätným a výskumným miestom, ktoré poskytuje post a priestor pre jednu takú odbornú knižnicu z 19. storočia, ktorá má sčasti muzeálnu hodnotu, a opíše kariéru vlastníka knižnice, zakladateľa nášho múzea, historika a akademika Ivana Nad’a. Spolu so zbierkou kníh sa návštevníkom múzea odhalia aj významnejšie udalosti mad’arskej histórie v tisícročnej dobe od roku 896 do roku 1896, so zvláštnym zreteľom na udalosti, ktoré sa odohrali v niekdajšej Novohradskej župe. K znázorneniu rôznych epoch poskytne pomoc historický knižný materiál knižnice.

Určujúcou časťou životného diela Ivana Nad’a bola tá kultúrnobudovateľská práca, ktorú Ivan Nad’ vykonal v záujme zveľad’ovania duševného života Novohradskej stolice. Ivan Nad’ svojou neúnavnou organizačnou prácou roku 1891 založil Muzeálnu spoločnosť Novohradskej župy. Vedec Ivan Nad’ svoju súkromnú zbierku pozostávajúcu z predmetov, peflazí a mincí pochádzajúcich z doby kamennej, bronzovej a zo stredoveku, potom na základe závetu celý svôj majetok nášmu múzeu poručil.