A kiállítás a 19. század utolsó harmadától mutatja be a vidék paraszti életmódját, az emberi élet három nagy fordulója: a születés, a házasság és a halál szokáskörének tárgyai és archív fotográfiák segítségével. A sokalakos jelenetekben gazdag tárlat a szokások, a néphit, a népi vallásosság mellett a tárgyalkotó népművészet emlékeinek megismerésére is lehetőséget ad.The ethnographic permanent exhibition of the Palóc Museum is based on the rich folk traditions in the region. Farming in Nógrád County had dropped behind the pace of the national development. The specific evolution of the historical and social conditions, the belated industrialisation, and topping it all off, the unfavourable natural factors limited the opportunities for local people. All this together contrib-uted to the fact that the way of life and the culture of the rural peasantry of the region changed slowly, retaining many archaic traits until the beginning of the 20th century.Stála národopisná expozícia s názvom SEDLIACKE SVIATKY A VŠEDNÉ DNI V NOVOHRADSKEJ STOLICI prezentuje sedliacky životný spôsob tohto kraja v dobe od poslednej tretiny 19. storočia pomocou archívnych fotografií a predmetov zvyklosti týkajúcej sa troch veľkých bodov obratu l’udského života: narodenia, uzavretia manželstva a smrti. Expozícia bohatá na mnohopostavové scény pri predstavení zvykov, l’udovej povery a l’udovej nábožnosti poskytuje aj možnosť spoznania pamiatok l’udového umenia predmety vytvárajúceho.

A kiállítás múzeumalapítónknak, Nagy Ivánnak állít emléket, az európai műveltségű történész könyvtárának sajátos megközelítésű bemutatásával. A könyvtárban a magyar történelem, legfontosabb eseményei is feltárulnak a látogatók előtt, különös tekintettel Nógrád vármegyére. A könyvtár belépőjéül a tudós pályaképét is felvázoló korhű dolgozószoba-enteriőr szolgál.The permanent exhibition, THE MIRROR OF OUR NATIONAL HISTORY, commemorates the museum founder Ivan Nagy, an erudite European historian, by displaying his library using a specific approach. In addition to the presentation of the library, the most important events of Hungarian history spanning the period from 896 up until 1896 are revealed to the public, in particular the events of Nógrád county. All this is introduced by an outline of the scholar’s career and the period study interior.Naša stála expozícia s názvom ZRKADLO NAŠICH NÁRODNÝCH DEJÍN predstavením knižnice, a to zvláštnym priblížením sa k jej prezentácii, tvorí pamiatku ako spomienku na zakladatel’a múzea, Ivana Nad’a, vedca, historika s európskym vzdelaním.Popri oboznámení s knižnicou sa návštevníkom múzea odhalia aj najdôležitejšie udalosti mad’arskej histórie v dobe od roku 896 do roku 1896, so zvláštnym zretel’om na Novohradskú župu. Toto všetko uvádza načrtnutie životnej dráhy a dobový interiér pracovne učenca.