A salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeummal, a Pásztói Múzeummal, a balassagyarmati Palóc Múzeummal valamint a

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával együttműködve, meghirdeti a 2015. évi

NAGY IVÁN HONISMERETI PÁLYÁZATOT

néprajzi,
történeti,
irodalom-,
és művészettörténeti,
természettudományi,
műemlékvédelmi,
illetve gazdaság- és társadalomfejlesztés témakörben.

Pályázni lehet bármely önálló helyszíni gyűjtésen alapuló, levéltári kutatáson nyugvó, eredeti ismeret- és tényanyagot feltáró tanulmány beküldésével – Nógrád megye történelmi és jelenkori határain belül.
A pályázaton részt vehetnek ifjúsági kategóriában (középiskola befejezéséig), felnőtt kategóriában önálló kutatók és csoportok, egyetemisták és főiskolások, akik múzeumi gyűjtéssel, történetírással nem hivatásszerűen foglalkoznak.
Egy pályázó több, még nem publikált dolgozatot is benyújthat.
A pályázatot meghirdető intézmény, valamint az együttműködő intézmények szakemberei – előzetes kérelem alapján – konzultációs lehetőséget biztosítanak a pályázók részére.   A pályázatokat két példányban, a mellékletekkel együtt /térkép, fénykép, rajz, stb./, géppel írott formában kérjük beküldeni. A pályázat beadásakor személyi lapon a következő adatokat: név, lakcím, foglalkozás, a gyűjtés helye, ideje, adatközlők, szakmai segítséget adók névsora kérjük megadni!   A pályázó a dolgozat beadásával elfogadja a pályázat elbírálásának módját. Az elbírálás menete: a kiíró a felkért szakember lektori véleménye alapján dönt a díjazásról. A pályamunkák visszaadására nincs lehetőség, egyik példány a múzeumok Adattárában, a másik a Levéltárban kerül elhelyezésre.

 

AJÁNLOTT TÉMÁK – TÉMAKÖRÖNKÉNT

 
Történelem, helytörténet, gazdaságtörténet
Az emberi tevékenység tájátalakító hatása Nógrádban. A bányászat és gyáripar tájformáló szerepe a Nógrádi Iparmedence területén. (Tájtörténeti,- történeti ökológiai vagy természettudományos megközelítéssel) 50 éves a Bányamúzeum. A megyei bányászat 1946-l992 közötti időszaka. (Egyes bányák története, szakemberek életútja, kitüntetett bányászok – Kossuth-díj – életútja.) Bányász- és gyári munkásdinasztiák, tisztviselők életútja. 25 éve tartották az első szabad parlamenti választást. a rendszerváltozás politikai,- társadalmi-gazdasági hatása Nógrád megyére. Demográfiai trendek a rendszerváltozás után a megyében. 100 éve zajlott az első világháború. A „Nagy Háború” hatása és következményei Nógrád vármegyében (1914-1924). Nógrádi katonák az első világháború frontjain – eddig nem közölt hadinaplók, visszaemlékezések, frontemlékek közlése, feldolgozása. Nógrádiak az északi határ védelmében – 1919. Az országhatár alakulása Nógrád vármegyében. A salgótarjáni öblösüveggyár és más salgótarjáni gyárüzemek. Visszaemlékezések, az üzemek társadalomszervező szerepe (kultúra, sport stb), településfejlesztő funkciójuk. Az 1945-1990 közötti vendéglátás emlékei Nógrád megyében. Egy-egy település, épület, iskola, közintézmény, pénzintézet története, mezőgazdasági és ipari üzemek története. A történeti emlékezet formái egy-egy település mindennapi életében. Művelődés és szórakozás 1945 után. Civil szervezetek története. A helyi turizmus története. A vállalati sportegyesületek története, tömegsport mozgalmak 1945 előtt és után. Kiemelkedő nógrádi személyiségek (tudósok, alkotók) életútja. Pedagógus életpályák.

Irodalomtörténet
120 éve halt meg Komjáthy Jenő. Irodalmi jelentősége, költeményei szellemisége, a költő nógrádi életpályája. Nógrád megyei írók, költők életpályája, életművek feldolgozása. Az irodalmi élet vizsgálata, kultikus elemei és helyei. A Balassi-kultusz Nógrádban.

Művészettörténet
110 éve született Balázs János. Az alkotó életművének, képzőművészeti-, irodalmi munkásságának jelentősége. Nógrádi képző- és iparművészek pályájának bemutatása, műelemzések. Települések emlékművei, szobrai, elhelyezésük története, körülményei.

Néprajz
Régi szőttesek, hímzések (egy falu vagy kistáj fennmaradt emlékeinek bemutatatása), a népviselet emlékei egy nógrádi közösség példáján, paraszti bútorok, használati tárgyak változásai. Vallási ünnepek helyi hagyományai, templomtörténet. Jeles napok, ünnepi szokások régen és ma – változások. A népviselet változása – ünnepi palóc viseletek napjainkban. Szakrális ábrázolások (templomi, útmenti, határbeli emlékek, feszületek, szobrok, kápolnák). Népi építészet – falurendezés, térszerkezet, építkezés, gazdasági épületek. Népi játék és gyermekkor tárgyai, hagyomány és szokásvilág.

Természettudomány
Az emberi tevékenység tájátalakító hatása Nógrádban, különösen a Nógrádi Iparmedence területén. (Tájtörténeti,- történeti ökológiai vagy természettudományos megközelítéssel) Nógrád megye földtani és őslénytani értékeiből egy szabadon választott részterület feldolgozása. Nógrádi természettudósok.

Műemlékvédelem
Műemlékileg, régészetileg feltárt emlékek feldolgozása. Műemléki listán nem szereplő, de védésre javasolt épületek, építmények bemutatása, felismerése, feldolgozása.
A pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi intézményeket kereshetik fel:
Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján, Múzeum tér 2. tel: (32) 520-700 [email protected]
Kubinyi Ferenc Múzeum, Szécsény, Ady E. u. 7. tel: (32) 370-143 [email protected]
MNM Palóc Múzeuma, Balassagyarmat, Palóc liget 1. tel: (35) 300-168 [email protected]
Pásztói Múzeum, Pásztó, Múzeum tér 5. tel: (32) 460-194 [email protected]
Magyar Nemzeti Levéltár
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, Bem utca 18. tel: (32) 310-043 [email protected]
Beküldési határidő: 2015. november 20. Cím: Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján, Múzeum tér 2.

Eredményhirdetés: 2015. december 16.

A határidőig beérkezett pályaműveket felkért szakemberek bírálják el és javaslatot tesznek a díjazásra. A legértékesebb pályaművek mindkét kategóriában, témakörönként – a partneri támogatás függvényében – jutalmazásra kerülnek.

A PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SIKERES ALKOTÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK!

  Salgótarján, 2015. július 17.