Horpács, Mikszáth Kálmán Emlékmúzeum – ki itt belép egy Mikszáth portré fogadja. A festmény Záhonyi Nagy Mihály fényképészhűséggel készült munkája, művészileg nem kiemelkedő, de az egyik legkifejezőbb Mikszáth ábrázolás, hiszen azt az emberi arcot jeleníti meg, amely a Mikszáth név hallatán elsőre felidéződik mindannyiunkban.

Egy tekintélyes méretű karosszékben idős, testes ember ül, merengve, kezében az elmaradhatatlan gondolatserkentő, az égő szivar. Egyszerű szabású mellényes sötét öltönyt visel, fekete nyakkendője alatt kicsit hanyagul álló inggallérja egész testtartását, életszemléletét is jellemzi. Legjobban az arckifejezése ragad meg, bajsza alatt a majdnem kesernyés mosolyba húzódó szája, és a tekintete, félig lehunyt szemmel, kicsit hunyorgóan néz a világra, de lehet hogy ennél is fontosabbra, a belső történésekre figyel.

Mikszáth Kálmán több mint 150 évvel ezelőtt, 1847. január 16-án született egy Nógrád megyei kis faluban, Szklabonyán, és 1910. május 28-án halt meg az ország fővárosában, Budapesten. Életpályája a magyar történelem két tragikus pólusa közé feszül.

Az 1848-as forradalom majd szabadságharc eseményei a gyermek és ifjú történelmi legendakincsének részeivé nemesedtek; utolsó éveiben az idős író pedig már egy megroppanó, háborúval terhes világ előjeleit érzékelhette. Felnőttként, alkotó emberként az 1880-as, 90-es évtizedekben teljesedett ki életpályája, az ő időszaka ez. Mikszáth maga a magyar századvég.

Életműve nemcsak elválaszthatatlanul összekapcsolódik azzal a korszakkal, amelyben létrejött, de mi több, meghatározóan alakította is, úgyszólván Mikszáth a magyar századvéget saját arculatára formálta, és hagyományozta ránk műveiben. Erre a gondolatra épül fel a Mikszáth Kálmán Emlékmúzeum állandó irodalomtörténeti kiállítása, amelynek címe mindössze annyi: MIKSZÁTH.

Mielőtt bejárnánk a múzeum termeit, jogosan feltehetjük a kérdést: Miért pont Horpács, miért itt?

A mikszáthi életút első állomása, a szülőhely, Szklabonya, nem messzire innen, de Trianon óta a határ másik oldalán, Szlovákiában található. Balassagyarmat – az ifjúkori pályakezdés helyszíne, sikertelen közéleti próbálkozásokkal, személyes kudarcokkal, keserű tapasztalatokkal, és persze lényeges írói élményekkel – rövid idő után (1871-73) útra bocsátotta kezdő íróját, hogy aztán az ünnepelt művészt (1909-10) nagy tisztelettel fogadja. Szegeden, a számára oly kedves és sok lehetőséget kínáló városban (1878-80) is nagyon rövid ideig tartózkodott. Budapesten, írói munkájához kötődő lakhelyén, közéleti épületek, házak, utcák őrizhetik emlékét, de melyikben is állhatna önálló múzeuma?

Horpács az író választott nógrádi otthona volt. 1904-ben vásárolta meg a 420 holdas birtokot. A földszintes öreg kúria mellé 1906-ban helyi építőmesterekkel új kastélyt építtetett. Az épület homlokzati falán – a klasszicizáló korinthoszi oszlopokon nyugvó timpanon alatt – a Jókai Mór dombormű nem pusztán arra a tanítványi megbecsülésre utal, amit Mikszáth szeretett elődje iránt érzett, de arra a tényre is, hogy az építkezést az író a Jókai Mór élete és kora című monografikus jellegű életrajzi munkájának tiszteletdíjából fedezte.

A horpácsi Mikszáth-fundus és a kastély sem kerülhette el a történelem fordulóit, 1950-ben államosították, a leszármazottakat kitelepítették, de – minden bizonnyal Mikszáth hírnevének köszönhetően – megőrizhette irodalmi kegyhely jellegét. 1954 óta tölt be múzeumi funkciót, ma Magyarország egyetlen Mikszáth emlékmúzeuma.

Horpács Mikszáthnak valóságos menedék volt. Az idős, egyre súlyosodó betegséggel küszködő ember nyugalomra vágyott, visszatalált atyafiai közé, hajdanvolt gyermekkora meghitten ismerős hangulataihoz, sőt elmenekülhetett a világvárossá dagadó Budapest számára mindjobban idegenné váló környezetéből.

Kovács AnnaHorpács, Mikszáth Kálmán Memorial Museum – visitors are welcomed by a portrait of the writer. The painting is the work of Mihály Záhonyi Nagy. As a piece of art it is not prominent, yet this is one of the most expressive picture of Mikszáth.

Kálmán Mikszáth was born more than 150 years ago – 16th January 1847 – in a small village of Nógrád – Szklabonya.. He died on 28th May 1910 in the capital of the country – Budapest.

The events of the war for independence in 1848 had a strong influence upon the young writer, whereas in his last years Mikszáth could sense the omen of a world filled with war and violence. He was most productive asa writer in the last two decades of the 19th century. Mikszáth himself can be equalled with the Hungarian turn of the century.

Mikszáth formed the Hungarian turn of the century into his own feature, and left it to us in his works. The permanent literary history exhibition of the Kálmán Mikstzáth Memorial Museum is entitled merely: MIKSZÁTH.

Before we get around the halls of the museum, we have to pose the question: why just Horpács, why is it here?

Mikszáth was born near here, but since Trianon it has been found on the other side of the border, Slovakia. Balassagyarmat was the town where the young artist gained his first significant experiences (1871-73), but he soon got to Szeged, the beloved town, where he also stayed just for a short period (1878-80). Many houses, streets and institutes may maintain the memory of Mikszáth, but where could his own museum stand?

Horpács was the chosen home for the writer. He purchased the property in 1904. Beside the old mansion he built a new one in 1916. The relief of Jókai on the front wall signifies both the homage he paid to the respected master, and the fact that the expenses of the building works were met by the royalty he received for his work entitled The life and time of Mór Jókai.

The Mikszáth mansion was nationalized in 1950, the descendants were deported, yet the place maintained the character of a literary sanctuary. It has been functioned as a museum since 1954.

Horpács used to be a real refuge for Mikszáth. The old and deseased man yearned for peace and queit, which he found among his relatives and in the familiar athmosphere of his childhood. This was a place he could flee to from the noise of the city swelling more and more into a metropolis.

Anna Kovács